Uddannelsesblog

E-learning til timelønnede i produktionsvirksomheder- Udfordringer og mulige løsninger

MADE Uddannelsesblog: Der er ikke bedrevet meget forskning i eller skrevet meget om e-learning målrettet timelønnede i produktionsvirksomheder. Men når vi laver e-learning for denne målgruppe, skal vi være opmærksomme på, at selvom denne del af medarbejderstaben er meget divers og har et stadigt højere uddannelsesniveau, går bestemte udfordringer igen, når det kommer til adgangen til IT, danskkundskaber og erfaringer med skolegang.

Else Lauridsen

Markedsøkonom, cand.it i webkommunikation og ph.d. i digital læring

Else Lauridsen er uddannet markedsøkonom, cand.it i webkommunikation og ph.d. i digital læring. Hun har en fortid som bankrådgiver men har de sidste 10 år beskæftiget sig med digital læring og arbejder nu som digital udviklingskonsulent på Erhvervsakademi SydVest.

I MADE’s uddannelsesblog deler skribenter erfaringer og holdninger til digital læring. Blogindlægget er et udtryk for skribentens egen holdning og repræsenterer således ikke MADE’s standpunkter

”I MADE’s uddannelsesblog deler skribenter erfaringer og holdninger til digital læring. Blogindlægget er et udtryk for skribentens egen holdning og repræsenterer således ikke MADE’s standpunkter.”

Dette blogindlæg bygger på mine erfaringer fra 2018-2020, hvor jeg var ansat til at digitalisere undervisningen af de timelønnede i en større logistikvirksomhed. Det drejede sig primært om undervisning i at håndtere forskellige processer, f.eks. sortering af pakker eller håndtering af farligt gods. Også formidling af f.eks. sikkerhed, arbejdsmiljø og god adfærd blev digitaliseret.

Formålet var primært at sikre en ensartet undervisning og just in time-læring, hvor medarbejderen kan se eller gense undervisningsmaterialet, når behovet opstår. Det digitale materiale står dog ikke alene, men bliver suppleret af praktisk oplæring ved en sidemand.

Selvom gruppen af timelønnede er stor og indeholder mange forskellige mennesker med en stor spredning i kompetencer og forudsætninger, oplevede vi udfordringer, som gik igen i målgruppen.

Skab adgang til it

Helt lavpraktisk havde de timelønnede ikke deres egen arbejdscomputer, -telefon eller -e-mail. Vi valgte derfor at opstille tablets eller computere i produktionshallen, som kunne anvendes til e-learning. Samtidigt skulle der findes løsninger for, hvordan medarbejderne kunne klare login-processen eller nulstilling af password uden adgang til en arbejdsmail.

Dertil kom, at nogle medarbejdere manglede grundlæggende it-kompetencer. Det var derfor ekstra vigtigt med stor brugervenlighed i it-systemerne samt mulighed for at få hjælp fra en supervisor eller kollega.

Om skribenten:

Else Lauridsen er uddannet markedsøkonom, cand.it i webkommunikation og ph.d. i digital læring.

Hun har en fortid som bankrådgiver men har de sidste 10 år beskæftiget sig med digital læring og arbejder nu som digital udviklingskonsulent på Erhvervsakademi SydVest.

Gør e-learning lettilgængelig

En anden udfordring, vi oplevede, var medarbejdernes danskkundskaber. En stor andel af de timelønnede havde et andet modersmål end dansk, og blandt de dansksprogede var flere ordblinde. Nogle havde også dårlige undervisningserfaringer fra deres skoletid og oplevede e-learning som irriterende forstyrrelser, der forhindrede dem i at komme i gang med dagens arbejde.

Det var derfor vigtigt at gøre e-learningen så relevant og lettilgængelige som muligt: Svære ord og lange sætninger skulle undgås, der var hverken musik eller produktionsstøj i videoerne, al tekst blev læst højt, og forklaringerne blev understøttet med gode illustrationer. Samtidigt blev e-learningen holdt i et uformelt sprog, som talte direkte til medarbejderen.

E-learningsmodulerne indeholdt så vidt muligt øvelser, der simulerede medarbejderens arbejdsopgaver, f.eks. sorteringsopgaver, hvor man sorterer pakker på skærmen. Endeligt var det meget væsentligt med en tydelig og logisk struktur, ligesom vi udviklede en lang række små e-learningsmoduler frem for få lange.

Inddrag medarbejderne

E-learning om virksomhedens processer skulle naturligvis tage udgangspunkt i virksomhedens formelle procedurer, men samtidig var det vigtigt at inddrage de timelønnede og deres supervisors i udviklingen. Både for at forstå målgruppen og den kontekst, hvori undervisningsmaterialet skulle anvendes, men også for at skabe ambassadører og ejerskab blandt de timelønnede og deres ledere.

Da vi optog videoerne i virksomhedens produktionslokaler, blev rammerne genkendelige for brugerne og det øgede relevansen og troværdigheden.

Mine erfaringer med at digitalisere undervisning af timelønnede produktionsmedarbejdere har vist mig, at der er mange muligheder og gevinster ved denne undervisningsform. Men samtidig er der brug for mere forskning og udvikling på området. Det gælder især i forhold til it-didaktik og Learning Management Systemer målrettet timelønnede.

5 gode råd til e-learning til timelønnede i produktionsvirksomheder:

  1. Tilpas e-learning til de timelønnede ved at gøre indholdet så lettilgængeligt som muligt.
  2. Tilpas e-learning til virksomheden. Det skaber genkendelighed og gør indholdet vedkommende.
  3. Indholdet – i form af gode, tydelige forklaringer, en klar struktur og et tydeligt formål med e-learningen – er vigtigere end et smart udseende.
  4. Sørg for forankring hos ledelsen. Prioriter at der afsættes tid, så medarbejderne kan tage e-learningsmoduler, når de er friske.
  5. Udvikl jeres pædagogiske principper, som I altid følger, når I udvikler e-learning. Lav også en fast procedure for, hvordan e-learning skal udvikles. Sammen er principperne og proceduren med til at sikre kvaliteten af e-learning.

Relaterede blogindlæg

Uddannelsesblog
Uddannelsesblog
Uddannelsesblog
Uddannelsesblog
Uddannelsesblog
Uddannelsesblog