Ansøgningsfrist: 05.08.24

Vurdering af olietåger/røggasser ved sænkgnistning

Efter Arbejdstilsynet har ændret reglerne for recirkulation af udsuget procesventilationsluft, som nu tillades for store dele af de industrielle processer. Derved får virksomhederne mulighed for at mindske deres energiforbrug ved at genanvende udsuget luft, når luften er renset effektivt.

Må man bruge recirkulation af procesluften fra sænkgnistning?  

Arbejdstilsynet ændrede pr. 1. juli 2023 reglerne for recirkulation af udsuget procesventilationsluft, som nu tillades for store dele af de industrielle processer. Ændringerne sker bl.a., fordi der nu eksisterer tilstrækkelig god filterteknologi, som gør, at recirkulation kan ske sikkert. Derved får virksomhederne mulighed for at mindske deres energiforbrug ved at genanvende udsuget luft, når luften er renset effektivt. Udsuget luft må nu recirkuleres under en række betingelser, der gør det forsvarligt at genanvende den rensede luft uden at sænke det nuværende niveau for beskyttelse. Det betyder bl.a., at virksomheden skal kunne dokumentere, at den udsugede luft bliver renset effektivt.  

Der er dog områder, hvor reglerne ikke er klart defineret for recirkulation, hvilket er tilfældet for produktionsmetoden sænkgnistning, hvor en elektrode gennemborer et materiale via små eksplosioner i dielektrisk væske bestående af olie og vand. Udfordringen ligger i, at processens røg/tåge efter eksplosionerne kan opfattes som olietåger eller som svejserøg.  

Olietåger opstår i forbindelse med metalbearbejdningen, når køle-/smøremidler benyttes til afkøling, smøring eller fjernelse af spåner under CNC-bearbejdning. Svejserøg refererer til de røg- og dampe, der dannes under opvarmningen i svejseprocessen.  

Svejserøg må ikke recirkuleres efter de nye regler, hvorimod olietåger gerne må. Arbejdstilsynet har endnu ikke taget endelig stilling til, om luften fra sænkgnistprocessen bør kategoriseres som svejserøg eller olietåger. De nye regler forventes at blive modificeret i de kommende år på basis af de erfaringer, der skabes i reglernes første år. Her forventes, at enhver indsigt, der skabes på området i form af bl.a. forsøg, vil være et vigtigt element i at få skabt regler, der sikrer det bedste arbejdsmiljø, reneste luft og forudsætninger for konkurrencedygtighed hos virksomhederne uanset produktionsmetoder. 

Nærværende MADE Samarbejdsprojekt vil lave systematiske forsøg i sænkgnistprocessen, som vil være med til at belyse, om der er tale om olietåger/svejserøg, som afhængig af resultaterne vil være indspil til fremtidig lovgivning på recirkulation af procesluften. Det vil have positiv indflydelse på stabile rammevilkår for dansk produktion, da virksomhedernes investering i rensning og recirkulation af luften kræver, at der er sikkerhed for, at det er sikkert for medarbejdere, at lovgivningen er klar, og at det giver grøn og økonomisk mening at foretage investeringen.   

Deltag i MADE Samarbejdsprojekt og få: 

 • Inspiration fra nye og alternative teknologier til at understøtte jeres processer.  
 • Faglig sparring med erfarne eksperter inden for bearbejdning, der er vant til at tackle en bred vifte af problemstillinger. 
 • Indblik i om nye recirkulationsteknologier kan hjælpe din virksomhed med at løse problemstillinger ift. fleksibilitet, luftkvalitet m.v. 
 • Mulighed for at få testet ny teknologi direkte på dine egne procesparametre og materialetyper.  
 • Netværk med andre produktionsvirksomheder, der deler jeres interesse for teknologien.  

Målgruppe 

Målgruppen for projektet er danske bearbejdningsvirksomheder, som bruger sænkgnistning som en del af deres fremstillingsproces. Virksomhederne vil deltage i et procesafklaringsforløb, hvor der ses på muligheden for recirkulation af procesluft fra sænkgnistprocessen på baggrund af faglige forsøg hos DAMRC i samarbejde med luftfiltreringseksperter fra AVS Danmark. 

Hvordan forløber samarbejdsprojektet?  

De deltagende virksomheder indgår i en iterativ proces og er derfor selv med til at forme projektet. Virksomhederne er i ansøgningsprocessen selv med til at definere de aktiviteter, de deltager i, så de passer til deres problemstillinger og behov. 

På opstartsmødet vil alle deltagende virksomheder få mulighed for at uddybe deres problemstilling i forhold til specifikke udfordringer og bekymringspunkter ift. sænkgnistprocessens tåger/røggasser. På basis af de indsamlede udfordringer vil DAMRC sammen med Teknologisk Institut opsætte forskellige forsøgsscenarier med sænkgnistning kombineret med filtreringsløsninger. Virksomheder vil være velkommen til at byde ind med procesparametre og gerne relevante materialer, som kan indgå i testen for at sikre så relaterbare resultater for industrien i de opsatte tests. 

Forsøgene vil blive foretaget i DAMRC’s teknologicenter, hvor partikler vil blive opsamlet til videreanalyse på Teknologisk Institut for at afgøre den kemiske kompositionen. 

Efter forsøgsscenarierne er afprøvet, vil forsøgsdata blive analyseret, og de deltagende virksomheder inddrages i evalueringen og den videre formidlingsproces. Der er opbakning og ønske om at kunne følge projektet fra Arbejdstilsynet, Dansk Industri og Dansk Metal. 

Aktivitetsplan  

Samarbejdsprojektet består af følgende fem faser: 

Fase 1: Scoping af projektets forsøg 
Mødedato: 14. august 2024 

 • I fællesskab afsøges de vigtigste parametre og bekymringspunkter for teknologiens anvendelsesmuligheder i industrien.  
 • I samarbejde mellem virksomhederne, Teknologisk Institut og DAMRC tilrettelægges eksperimenterne. 

Fase 2: Forberedelse forud bearbejdningsforsøg 

Mødedato: 26. september 2024 

 • I samarbejde mellem virksomhederne og videninstitutionerne forberedes forsøgene, som skal udføres i DAMRC’s teknologicenter i fase 3 som forskellige scenarier, der testes af. Herunder forberedelse af forsøgsemne, emnegeometri og bearbejdningsparametre. 
 • Videninstitutionerne forbereder de nødvendige opsætninger for at kunne indsamle og måle data til brug for evaluering af sænkgnistprocessens tåge/røg. 
 • Forventningsafstemning mellem partnerne før bearbejdningsforsøg i fase 3. 

Fase 3: Forsøgsscenarier med fokus på opsamling af tåger/røg fra sænkgnistprocessen 

Mødedato: 9. oktober 2024 

 • Min. to scenarier testes med henblik på at fremprovokere tåger/røg fra processen og hertil følgende opsamling på partikel koncentration og partiklernes kemiske komposition. 

Fase 4: Evaluering af forsøgenes tåger/røg opsamlet i rapport 

Mødedato: 14. november 

 • Evaluering af forsøgsdata, herunder analyse af partiklerne fremkommet under forsøgene. 
 • Vurdering af projektets fremkomne resultater og refleksioner fra industrien og videninstitutioner på baggrund af processen. 

Fase 5: Formidling 

 • Formidling af projektets opnåede indsigt, det kan fx være i form af en artikel, video eller et webinar med deltagelse af både industri, arbejdstilsyn og interesseorganisationer. 

Praktiske informationer 

Tidspunkt 

Forventet starttidspunkt den 14. august 2024. Forventet sluttidspunkt den 29. november 2024. 

Se de fastlagte mødedatoer i forløbet ovenfor.   

Sted 

DAMRC 
Industrivej Syd 17A 
7400 Herning 

Pris  

Som deltager i et samarbejdsprojekt skal virksomheder ikke bidrage med kontantfinansiering, men i stedet forpligte sig til at lægge en egenfinansiering i form af engagement i projektet. I ansøgningen bedes I derfor angive et budget bestående af jeres bidrag til projektet i form af tid (baseret på en timesats på 600 kr./timen), indkøb af udstyr og materialer opgjort i kr. Af jeres samlede budget for egenfinansiering må indkøb af udstyr og materiale maksimalt udgøre 20 %, mens timeforbruget skal udgøre den resterende del. Deltagende virksomheder skal i et samarbejdsprojekt bidrage med i alt minimum 450 timer. Timerne må gerne fordeles på flere medarbejdere i virksomheden. Der er ikke krav om, at alle deltagende virksomheder skal bidrage med lige mange timer, dog må ingen virksomhed bidrage med mindre end 10 % af det samlede timeantal. Eksempel: Tre virksomheder deltager i et samarbejdsprojekt og bidrager til sammen med 450 timer. Ingen af virksomhederne må dermed bidrage med færre end 90 timer. Ansøgere opfordres til at fastsætte ansøgningens budget i dialog med den ansvarlige projektleder, som fremgår af projektets brochure.  

Medfinansieringen bekræftes af virksomhederne med brug af tro- og loveerklæring. 

Interesse for at deltage i projektet motiveres via ansøgningsskema, der også indeholder generelle retningslinjer for MADE Samarbejdsprojekt. Find ansøgningsskema under projektmuligheder på MADE’s hjemmeside.  

Vær opmærksom på, at medlemskab af MADE er en forudsætning for deltagelse i et MADE Projekt. Såfremt jeres virksomhed udvælges til at deltage i et projekt og ikke i forvejen er tilknyttet et MADE-medlemskab, optages virksomheden som medlem af MADE på sædvanlige kontingentvilkår, og dermed bliver virksomheden en del af videndelingen i MADE og den bredere indsats for at styrke Danmark som produktionsland. Kontakt MADE Sekretariatet på info@made.dk for yderligere information om medlemskab. 

Tilmelding og yderligere information 

Vi ser frem til at modtage din tilmelding senest den 5. august 2024.  

Ansøgningsfrist

05.08.24

Forventet opstart:

14. august 2024

Forventet afslutning:

29. november 2024

Sted

DAMRC, Industrivej Syd 17A, 7400 Herning

Sprog

Dansk

DAMRC: Chief Project Manager Charlotte F. Ilvig, CHI@damrc.com, +45 2030 4599.  MADE: Chefkonsulent Preben Dahl Johansen, Johansenpjohansen@made.dk, +45 2130 5009.

Andre projekter

Ansøgningsfrist: Modtager løbende ansøgninger.