Ansøgningsfrist: 29.02.24

Avanceret fiksturfremstilling til træbearbejdning

Projektets formål at arbejde med nye metoder inden for træbearbejdning. Vær med til at afdække potentialet og flytte grænsen for brugen af 3D-printede fiksturer inden for træbearbejdning ved at introducere nye forstærkede materialer og optimale printstrukturer. 

Vil du være med til at afprøve mulighederne for 3D-printede fiksturer til træbearbejdning?

Flere og flere metalbearbejdningsvirksomheder har set potentialet i benyttelse af 3D-printere til produktion af fiksturer, da det frigiver tid for personalet og på CNC-maskinerne. I dette projekt ønsker DAMRC sammen med MADE at overføre de læringer og erfaringer, der er gjort inden for metalindustrien til virksomheder, der arbejder med bearbejdning af træ. Der vil derfor blive sat særlig fokus på de elementer, der har betydning ved fiksering i forbindelse med træbearbejdning, f.eks. vibrationer, kutterslag, små geometrier og fleksibilitet i omstillingen til nye serier.

Den additive tilføjelse af materiale giver mulighed for at lave komplekse fæstningspunkter til at fiksere emner, som tidligere har være svære eller umulige at lave på traditionel vis. Det er denne bevægelse, projektet ønsker at understøtte med fokus på:

 • Nedbringelse af procestiden i forbindelse med udvikling og produktion af komplekse geometriske fiksture.
 • Potentiale i nedbringelse af uhensigtsmæssige vibrationer i bearbejdning ved undersøgelse af dæmpningsegenskaberne for plastfiksturer ift. konventionelle fiksturer.
 • Opnåelse af stærke og præcise fiksturer, uden brug af dyre bearbejdningscentre og medarbejdertimer.

Projektet vil fokusere på den prisvenlige FFF-printmetode (Fused Filament Fabrication). I undersøgelsen vil FFF-printere i prisklassen kr. 5.000 til kr. 20.000 blive brugt til fremstilling af fiksturene. Filamenttråden eller materialestrengen, som FFF-teknologien bruger, er udvalgt ud fra et kriterium om, at de skal være kommercielt tilgængelige i Europa og koste under kr. 1.500 pr. kg.

Projektets formål bliver at afdække potentialet og flytte grænsen for brugen af 3D-printede fiksturer inden for træbearbejdning ved at introducere nye forstærkede materialer og optimale printstrukturer. De tekniske aspekter af projektet afprøves indledningsvis hos DAMRC, hvorefter senere forsøg med teknologien foregår i de deltagende virksomheders produktionsrammer og baseres på erfaringerne fra de indledende forsøg.

Deltag i MADE Samarbejdsprojekt og få:

 • Inspiration fra nye og alternative teknologier til at forstå jeres processer.
 • Faglig sparring med erfarne konsulenter inden for bearbejdning, der er vant til at tackle en bred vifte af problemstillinger.
 • Indblik i, hvordan nye teknologier kan hjælpe din virksomhed med at løse problemstillinger.
 • Mulighed for at få testet den nye teknologi direkte på dine egne processer og opnå direkte optimering.
 • Dialog med andre produktionsvirksomheder, der deler jeres interesse for teknologien.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er danske fremstillingsvirksomheder med fokus på bearbejdning af træ- og papirmaterialer (f.eks. kompaktlaminater). Virksomhederne vil deltage i et teknologiafklaringsforløb, hvor der ses på muligheden for optimering af specifikke processer med fiksturer, med hensyn til proceshastighed, overfladekvalitet og bearbejdningspræcision samt mulighed for smidigere fremstillingsprocesser for fiksturer.

Hvordan forløber samarbejdsprojektet?

De deltagende virksomheder indgår i en iterativ proces og er derfor selv med til at forme projektet. Virksomhederne er i ansøgningsprocessen selv med til at definere de aktiviteter, de deltager i, så de passer til deres problemstillinger og behov.

På opstartsmødet vil alle deltagende virksomheder få mulighed for at uddybe deres problemstilling i forhold til en specifik udfordring eller proces. På basis af de opnåede svar i de indledende tests afprøvet på DAMRC, vurderes hvilke(n) materialer og/eller virksomheder, det vil give bedst mening af starte med. Herefter aftales der, hvornår de første 3D-printede fiksturer skal afprøves hos den enkelte virksomhed. Der indsamles kontinuerlig læring fra de enkelte og vil efter behov kræve gentagende omgange med afprøvning af teknologien hos de enkelte virksomheder.

Efter endt projekt vil bearbejdningsvirksomhederne i samarbejde med DAMRC have mulighed for at kunne vurdere 3D-print teknikken som en gangbar vej for fiksering i forhold til kvaliteten, materialer og mulighed for reduktion af leadtime.

Aktivitetsplan

Aktivitetsplanen er et udkast til, hvordan forløbet kan foregå. Processen kan tilpasses de deltagende virksomheder og deres konkrete problemstillinger.

Samarbejdsprojektet inddeles i fire faser. Undervejs evalueres de opnåede optimeringer og læringer med en fælles workshop, hvor der evalueres samt udarbejdes en plan for den kommende fase. Forløbets fire faser har således til formål at styre udviklingsprocessen.

Fase 1: Vidensindsamling og indledende test af teknologien til fiksturer for træindustrien hos DAMRC

 • I fællesskab afsøges de vigtigste parametre og bekymringspunkter for teknologiens anvendelsesmuligheder, når der arbejdes med træ.
 • I samarbejde mellem virksomhederne og DAMRC tilrettelægges og afprøves eksperimenter på materialer og printteknik ift. ovenstående parametre (eksempler kunne være tætheden af printet ift. at holde vakuum, reaktionen mellem træ og plastik i form af vibrationer og støv, behov for post-processering af 3D-printet o. lign.)

Fase 2: Forsøg med 3D-printede fiksturer hos virksomhederne

 • I samarbejde mellem bearbejdningsvirksomhederne og DAMRC tilrettelægges det, hvordan valgte fikstur problematikker og emner skal behandles. Dette gøres, så der er mindst mulig påvirkning på det eksisterende produktionsflow.
 • I samarbejde med virksomhedens teknikere udvikler og printer DAMRC prototyper af fiksturer til afprøvning hos virksomhederne. Afhængig af tilgængeligheden af digitale filer for processen vil 3D-scanningsteknologi også indgå som en support til at nå frem til fiksering af virksomhedens emner.
 • Test af 3D-printede fiksturer på virksomhedens aktuelle emner i indgreb på maskiner. Efter afprøvelse vurderes effektiviteten i et samspil mellem partnerne, idet der vil være mulighed for at afprøve flere prototyper på fiksturets udformning om nødvendigt.

Fase 3: Kvalitetsbedømmelse og business case-vurdering

 • Kvalitetsbedømmelseskriterier
 • Evaluering og bedømmelse af de 3D-print som teknologi til fikstur fremstilling for træbearbejdning
 • Businesscase på de behandlede komponenter
 • Der foretages en økonomisk evaluering og størrelsen af en eventuel økonomisk gevinst samt andre forhold om teknologien, der relaterer sig til andre typer af gevinster, f.eks. reduceret leadtime, diskussion og erfaringsudveksling mellem de deltagende virksomheder på baggrund af de forskellige businesscases.

Fase 4: Formidling og dokumentation

Projektdeltagerne forventes aktivt at bidrage til formidlingsaktiviteterne, der bl.a. vil bestå af teknisk rapportering og artikler i relevante tekniske tidsskrifter samt video (altid under hensyntagen til fortrolighed) og præsentation på relevante seminarer.

DAMRC har det overordnede ansvar for dokumentation af projektresultaterne. Dette i form af litteraturstudie og tekniske rapporter, herunder procesdatablade. Der vil også foreligge dokumentation ifm. Formidlingsmateriale, herunder video, artikler for tekniske fagblade mv. – og der tages hensyn til evt. fortrolige oplysninger.

Tidspunkt

Forventet starttidspunkt den 15. marts 2024. Forventet sluttidspunkt den 15. oktober 2024.

Se brochuren her

Ansøgningsfrist

29.02.24

Sted

DAMRC – Danish Advanced Manufacturing Research Center, Industrivej Syd 17A, 7400 Herning samt hos de deltagende virksomheder.

Sprog

Dansk

Pris

Som deltager i et samarbejdsprojekt skal virksomheder ikke bidrage med kontantfinansiering, men i stedet forpligte sig til at lægge en egenfinansiering i form af engagement i projektet.

DAMRC Chief Project Manager, Charlotte Frølund Ilvig chi@damrc.com Tlf. nr.: 2030 4599   MADE Innovation Manager, Ida Kragh-Vodstrup ikraghvodstrup@made.dk Tlf. nr.: 2142 5152

Andre projekter

Ansøgningsfrist: 06.03.24
Ansøgningsfrist: 06.03.24
Ansøgningsfrist: 13.03.24
Ansøgningsfrist: Forventes annonceret februar 2024 - interessetilkendegivelser modtages løbende
Ansøgningsfrist: 15.03.24
Ansøgningsfrist: 15.03.24