En historie om Dansk produktion – kilder

2000-2005: Begrebet globalisering vinder indpas i medierne. I 2004 blev ’globalisering’ nævnt i 1.322 danske artikler, og året efter var tallet mere end fordoblet til 2.916.
Kilde: https://faktalink.dk/globalisering

2005: I en tale til Folketinget siger statsminister Anders Fogh Rasmussen, at Danmark skal være et videnssamfund: “I stedet skal vi konkurrere på viden. Så vi også i de kommende år får gode, vellønnede job her i Danmark i stedet for de job, der forsvinder til lavlønslande.”
Kilde: https://www.stm.dk/statsministeren/taler/statsminister-anders-fogh-rasmussens-redegoerelse-i-folketinget-24-februar-2005/

2001-2006: Knap 4.000 industrielle jobs outsources til udlandet årligt blandt industrivirksomheder med mere end 50 ansatte.
Kilde: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=30230

2009: Industriproduktionen faldt med 22,6 pct. i december 2009 i forhold til samme måned året før. Finanskrisen sætter spor.
Kilde: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2010/NR046.pdf

2010: Flytter produktionen mister vi innovation og viden inden for fremstilling i Danmark, lyder det i publikation, hvor professorer fra tre universiteter, en række danske virksomheder og to arbejdsmarkedsorganisationer har bidraget, med Aalborg Universitet og Dansk Industri som forfattere.
Kilde: https://vbn.aau.dk/da/clippings/danske-virksomheder-taber-innovation-uden-produktion

2011: Kina overgår USA som verdens største produktionsland, og det sætter tydelige spor i landets BNP per indbygger, som er fordoblet over det sidste årti, ifølge en rapport fra McKinsey.
Kilde: https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/a-new-era-for-manufacturing-in-china

2011: Industri 4.0 nævnes for første gang på en industrimesse i Hannover. Begrebet dækker over en massiv digitalisering, der bliver styrende for den fysiske produktion. Derudover dækker det over, at bl.a. machine learning og større regnekraft muliggør en eksponentiel teknologisk udvikling i forhold til tidligere.
Kilde: https://ing.dk/artikel/industri-40-blev-konkret-paa-hannover-messen

2012-2013: I regeringsgrundlaget kalder SRSF-regeringen Danmark for et ʻgrønt videns- og produktionssamfund’. “Danmark er et produktionsland. Og det skal Danmark blive ved med at være,” lyder det i statsminister Helle Thorning-Schmidts tale på konferencen ’Fokus på fremtidens vækst’ i 2013.
Kilde: https://www.stm.dk/statsministeren/taler/statsminister-helle-thorning-schmidts-tale-paa-konferencen-fokus-paa-fremtidens-vaekst-den-19-april-2013/

2013-2014: MADE blev stiftet og i februar 2014 blev MADE’s første forsknings- og innovationsplatform lanceret MADE SPIR. Virksomheder, fonde, foreninger og vidensmiljøer går sammen for at skabe en fælles platform til at løfte dansk produktion gennem anvendt forskning, udvikling og innovation.
Kilde: https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/hvem-har-modtaget-tilskud/2013/spir-bevilling-2013-inden-for-fremtidens-produktionssystemer-made

2014-2016: Danske industrivirksomheder outsourcer i mindre grad med nu lidt over 1.000 arbejdspladser outsourcet årligt modsat tidligere knap 4.000.
Kilde: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=30230

2017: MADE lancerer forsknings- og innovationsplatformen MADE Digital.
Kilde: https://www.made.dk/artikler/fart_paa_digitaliseringen/

2017: MADE skaber gevinster på knap 90 mio. kr. viser analyse foretaget af Damvad for Innovationsfonden. Gevinsterne er opnået ved at implementere teknologi udviklet i MADE i produktionsvirksomheder. Ved udbredelsen af teknologierne vurderes det samlede potentiale at udgøre 8,4 mia. kr. iflg. analysen.
Kilde: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://innovationsfonden.dk/sites/default/files/2018-08/midtvejsevaluering-af-made.pdf

2018: Hver tredje danske virksomhed bruger IoT, hvor maskiner og installationer kobles på internettet. IoT baner bl.a. vej for brug af ’digitale tvillinger’, hvor en digital repræsentation af en installation/maskine kan visualisere og simulere processer og for ’predictive maintenance’, hvor sensorer på en maskine leverer live data om, hvordan maskinen performer.
Kilde: https://itb.dk/maerkesager/newtech/mere-end-hver-3-danske-virksomhed-bruger-iot/

2019: Hver femte virksomhed måtte opgive besættelse af en faglært stilling, viser en undersøgelse foretaget af Dansk Industri.
Kilde: https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2022/8/hver-fjerde-virksomhed-har-takket-nej-til-ordrer-pa-grund-af-mangel-pa-medarbejdere/

2019: MADE lancerer forsknings- og innovationsplatformen MADE FAST, hvor bæredygtig produktion gennem automatisering og digitalisering er i fokus.
Kilde: https://www.made.dk/videoer/lose_fremtidens_udfordringer/

2020: Corona rammer globalt, og i marts 2020 lukker den danske regering samfundet ned, så blot ansatte i sundhedssektoren, ældresektoren og politiet fortsat møder ind fysisk på jobbet.
Kilde: https://www.stm.dk/presse/pressemoedearkiv/pressemoede-om-covid-19-den-11-marts-2020/

2022: Produktionsvirksomheder bruger få kræfter på at reducere affaldsgenerering ressource- og vandforbrug, imens der arbejdes hårdt på reduktion af CO2- og energiforbrug, konkluderer rapporten ’Fremtidens Bæredygtige Produktion – Baseline 2022’ udarbejdet af ATV og Industriens Fond. Rapporten giver en baseline på dansk produktions grønne omstilling på forskellige parametre.
Kilde: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://industriensfond.dk/wp-content/uploads/2022/03/Fremtidens-baeredygtige-produktion-Baseline-2022.pdf

2022: Råvarekrise påvirker virksomheders indtjening. Hver fjerde virksomhed påvirket af råvarekrisen taber penge ifølge analyse fra Dansk Industri. Mikrochips er en meget stor mangelvare, men også mangel på landbrugsprodukter, træ og metaller er på et højt niveau.
Kilde: https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2022/6/ravarekrisen-stiger-og-en-fjerdedel-af-de-berorte-virksomheder-taber-omsatning/

2022: IoT til fremstillingsindustrien rammer en markedsværdi af 53,7 mia. dollar globalt og fremskrives til at fortsætte med en gennemsnitlig vækst på over 10 pct. årligt fra 2023-2032.
Kilde: https://www.gminsights.com/industry-analysis/iot-in-manufacturing-market

2022: Digitale teknologier kan hjælpe med 20 pct. reduktion af CO2 i 2050, hvis de indføres, viser analyse af World Economic Forum. Det gælder blandt andet brug af IoT, der kan monitorere energi- og materialeforbrug m.m. og muliggøre løbende optimering af produktionen.
Kilde: https://www.weforum.org/agenda/2022/05/how-digital-solutions-can-reduce-global-emissions/

2022: Otte ud af ti industrivirksomheder vil ændre strategi i kølvandet på corona, viser undersøgelse foretaget af Dansk Industri. Overordnet vil virksomheder øge lagerbeholdningen og antallet af underleverandører, men samtidig vil nogle store virksomheder også flytte aktiviteter tættere på deres kunder og tilbage til Danmark.
Kilde: https://www.danskindustri.dk/english/latest-from-di/analyses-reports/2022/4/after-two-years-of-disruptions-higher-inventories-and-more-suppliers/

2023: Danmark ligger i bund på cirkularitet. Ifølge den såkaldte Circularity Gap Report er Danmark 4 pct. cirkulær, hvilket placerer os under det globale gennemsnit på 7,1 pct. Det skyldes bl.a. et højt forbrug af nye materialer blandt danskerne. Rapporten er skrevet på baggrund af et initiativ af Industriens Fond, Dansk Industri, IDA, DTU Sustain, Teknologisk Institut, Dansk Design Center og Lifestyle & Design Cluster.
Kilde: https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-mener/miljoenergi/nyheder-fra-miljo-og-klima/2023/08/danmark-er-kun-4-procent-cirkular/

2023: Langt de fleste virksomheder vil gerne omlægge til cirkulær økonomi, men kun en fjerdedel er i gang i praksis, viser analyse fra DTU Sustain. Knap 41 pct. vurderer i analysen, at deres ydelser, produkter eller forretningsmodeller vil blive mere cirkulære inden for de næste to år.
Kilde: https://orbit.dtu.dk/en/publications/cirkul%C3%A6r-%C3%B8konomi-i-danske-virksomheder-resultater-fra-en-sp%C3%B8rgesk

2023: Hvis Danmark fordobler industrien for cirkulær økonomi, kan der hentes en ekstra værdi af 52 mia. kr., viser analyse fra Boston Consulting Group.
Kilde: https://borsen.dk/nyheder/baeredygtig/materialer-i-kredslob-kan-aabne-potentiale-paa-52-mia-kr

2023: Seks ud af ti virksomheder har bæredygtighed i top-3 over de vigtigste temaer de næste to år, viser undersøgelse udarbejdet af PwC.
Kilde: https://www.pwc.dk/da/publikationer/sustainability-survey.html

2023: EU er på vej med nye krav til miljøvenligt produktdesign i et ecodesign direktiv, herunder et digitalt produktpas, der viser digitale bæredygtighedsdata
af produkters livscyklus, krav til energieffektivitet og krav om anvendelse af genbrugsmateriale.
Kilder: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_23_6257 & https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2023/12/18/packaging-and-packaging-waste-council-adopts-its-negotiating-position-on-new-rules-for-more-sustainable-packaging-in-the-eu/